Select Page

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – INWERKINGTREDING VAN HET CONTRACT
Dunes Design en de klant verbinden zich door het onderhavige contract vanaf de ondertekening ervan. Dunes Design heeft evenwel het recht deze overeenkomst te ontbinden ingeval Dunes Design, na een onderzoek van de financiële toestand van de klant of op grond van de technische bijzonderheden van zijn verzoek, zou achten geen gevolg te kunnen geven aan de onderhavige overeenkomst. In dat geval wordt de overeenkomst ontbonden, zonder dat de klant uit dien hoofde aanspraak kan maken op enige andere vergoeding dan de terugbetaling van eventueel betaalde dossierkosten.

ARTIKEL 2 – VERPLICHTINGEN VAN DUNES DESIGN
Als tegenprestatie voor de naleving door de klant van al zijn verplichtingen die voortvloeien uit de toepassingen van de onderhavige overeenkomst, verbindt Dunes Design zich ertoe te zorgen of te laten zorgen door welke naar eigen keuze dienstverlener ook die zij in haar plaats kan aanstellen, dat ook haar verplichtingen worden nageleefd: het ontwerpen, ontwikkelen en opleveren van de website.

2.1 – Ontwikkeling en ingebruikstelling van de website
Een standaard website zal door Dunes Design worden ontwikkeld en in dienst gesteld uiterlijk binnen 90 werkdagen volgend op de datum van ontvangst van de gegevens die moeten worden vermeld op de website en die worden geleverd door de klant en na betaling van de opstart- dossierkosten.
Die gegevens worden geleverd, ofwel in een tekst- of afbeeldingbestand dat compatibel is met Microsoft Windows (MS-Word, Works, Excel, beeldbestand JPEG of GIF) via de traditionele manieren van gegevensoverdracht (e-mail, USB), ofwel in vorm van teksten. In het laatste geval zorgt de klant ervoor dat de teksten perfect leesbaar zijn en de foto’s en andere afbeeldingen van degelijke kwaliteit zijn, zodat deze kunnen worden gescand. Alle zaken die geleverd worden door de klant, blijven eigendom van de klant.
Het aanmaken van de webpagina’s gebeurd door Dunes Design. De lay-out, de grootte van de afbeeldingen, de lettertypes, enz. (niet- uitputtende lijst) worden bepaald door Dunes Design, behalve indien anders afgesproken.
De klant is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn website en garandeert aan Dunes Design dat die perfect legaal is. Dunes Design behoudt zich het recht voor om iedere intekening te weigeren zonder daarover een standpunt te moeten rechtvaardigen. Dunes Design weigert in het bijzonder alle pagina’s met een inhoud die pornografisch is, tot haat aanspoort, of die afbreuk doet aan de mensenrechten, de menselijke waardigheid, de Belgische rechtsgeldigheid, enz. (niet- uitputtende lijst).
Dunes Design neemt de eerste aanmelding van de website bij de belangrijkste gratis zoekmotoren op zich. (Toch kan Dunes Design niet verantwoordelijk worden gesteld voor het resultaat van die aanmelding, aangezien de aanmelding van bij de zoekmotoren de bevoegdheid is van de commerciële ondernemingen die deze uitbaten. Zodra de website is gerealiseerd, stuurt Dunes Design een e-mail naar de klant zodat deze de website kan controleren. Die e-mail doet dienst als ‘goed voor publicatie’. De klant heeft zeven werkdagen de tijd om schriftelijk opmerkingen te formuleren. Na die termijn wordt de website geactiveerd en beschikbaar gemaakt via de vastgesteld domeinnaam. Vanaf deze activering wordt de website beschouwd als volledig afgeleverd.

2.2 – Diensten voor huisvesting (hosting) en onderhoud
2.2.1 – Huisvesting van de website
Dunes Design verbindt zich ertoe om de website van de klant te huisvesten op een serverplatform. Dat serverplatform is beschikbaar voor het grote publiek via het internet. Dunes Design levert nodige gegevenscapaciteit, veiligheidssystemen en software voor het functioneren van de website. Gezien de specifieke eigenschappen van het internet, garandeert Dunes Design noch de toegang tot de website zonder onderbreking door gebruikers van het internet, noch de snelheid van die toegang. De aansprakelijkheid van Dunes Design kan niet worden ingeroepen in het geval van overmacht door onvoorziene gebeurtenissen, meer bepaald de onderbreking van de telecommunicatieverbindingen, wat ook de uitrusting of het netwerk zij die hiervan de oorzaak is, aangezien dat niet onder de controle valt van Dunes Design.

2.2.2. – Onderhoud
De onderhoudsservice omvat eveneens bijstand bij het up-to-date houden van de website. De klant kan per jaar enkele updates (afhankelijk van het gekozen abonnement) van zijn website vragen (toevoegen van een speciale promotie, aanpassen van tarieven, deze dienen schriftelijk geformuleerd te worden). De aanpassingen van dergelijke update zullen niet meer bedragen dan 5% van de totale inhoud van de website. Die aanpassingen gebeuren enkel op vraag van de klant, die voor het doorgeven van de gegevens voor de aanpassingen dezelfde manieren van gegevensopdracht gebruikt als beschreven in artikel 2.1. Iedere bijkomende update of update die een aanpassing van meer dan 5% van de inhoud van de website betreft, wordt het onderwerp van een offerte en van een aparte facturering aan een standaardtarief van EUR 100 per uur.

2.2.3. – Domeinnaam
In opdracht van de klant neemt Dunes Design alle formaliteiten voor het registreren van een door de klant gekozen domeinnaam op zich. Met het oog hierop dient de klant op eenvoudig verzoek van Dunes Design alle documenten en informatie te leveren die hiervoor nodig zijn. In ieder geval verbindt Dunes Design zich niet tot het effectief toewijzen van de gekozen domeinnaam aan de klant, aangezien die beslissing toekomst aan de daarvoor bevoegde instanties. De klant is alleen verantwoordelijk voor de keuze van de domeinnaam en dient te bevestigen dat deze keuze geen afbreuk doet aan de rechten van derden. De aanvraag door Dunes Design gebeurt voor rekening van de klant. Daaruit volgt dat de klant de eigenaar is van de domeinnaam in kwestie.

ARTIKEL 3 – AANSPRAKELIJKHEID VAN DUNES DESIGN
3.1 
– Dunes Design verbindt zich ertoe de haar opgelegde verplichtingen zoals bepaald in deze overeenkomst na te komen. Dunes Design komt niet tussenbeide inzake eventuele contractuele betrekkingen tussen de klant en de andere internetgebruikers.

3.2 
– Indien de klant openstaande facturen heeft kan geen enkele vorm van aansprakelijkheid ten laste van Dunes Design worden ingeroepen.

ARTIKEL 4 – BETALINGSMODALITEITEN – VERPLICHTINGEN KLANT
Na het ondertekenen van het contract worden de maandelijkse betalingen, te beginnende de 1e werkdag van de week na het afleveren van de website.

ARTIKEL 5 – OPZEGGING CONTRACT
De overeenkomst voor hosting van een website en domeinnaam, geldt voor 1 jaar en wordt elk jaar stilzwijgend verlengd voor een periode van 1 jaar. Indien de contractant niet langer wenst gebruik te maken van deze diensten dient hij dit uiterlijk 30 werkdagen voor de vervaldag via aangetekend schrijven te melden aan Dunes Design. Als het contract opgezegd wordt door de klant binnen één jaar na de eerste betaling, dan wordt een som van EUR 199 gevorderd, als de klant langer dan het minimum van één jaar betalingen heeft verricht, wordt er geen vordering gevraagd bij annulatie en is de opzegging dus geheel gratis.

ARTIKEL 6 – VERKLARING VAN BEVOEGDHEID
Voor de uitvoering van de onderhavige overeenkomst doet elk van beide partijen keuze van woonplaats op het adres van haar maatschappelijke zetel of van haar vestiging zoals opgegeven in de onderhavige overeenkomst.
Geen enkele adreswijziging van de klant zal in aanmerking worden genomen indien deze wijziging niet bij aangetekende brief bekend is gemaakt, tenzij in onderlinge overeenstemming anders bepaald. Dunes Design en de klant komen uitdrukkelijk overeen dat de bevoegdheid voor alle betwistingen betreffende de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst berust bij de rechtbanken van Brugge.