Start uw website

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – INWERKINGTREDING VAN HET CONTRACT
Dunes Design en de klant verbinden zich door het onderhavige contract vanaf de ondertekening ervan. Dunes Design heeft evenwel het recht deze overeenkomst te ontbinden ingeval Dunes Design, na een onderzoek van de financiële toestand van de klant of op grond van de technische bijzonderheden van zijn verzoek, zou achten geen gevolg te kunnen geven aan de onderhavige overeenkomst. In dat geval wordt de overeenkomst ontbonden, zonder dat de klant uit dien hoofde aanspraak kan maken op enige andere vergoeding dan de terugbetaling van eventueel betaalde dossierkosten.

ARTIKEL 2 – VERPLICHTINGEN VAN DUNES DESIGN
Als tegenprestatie voor de naleving door de klant van al zijn verplichtingen die voortvloeien uit de toepassingen van de onderhavige overeenkomst, verbindt Dunes Design zich ertoe te zorgen of te laten zorgen door welke naar eigen keuze dienstverlener ook die zij in haar plaats kan aanstellen, dat ook haar verplichtingen worden nageleefd: het ontwerpen, ontwikkelen en opleveren van de website.

2.1 – Ontwikkeling en ingebruikstelling van de website
Een standaard website zal door Dunes Design worden ontwikkeld en in dienst gesteld uiterlijk binnen 45 werkdagen volgend op de datum van ontvangst van de gegevens die moeten worden vermeld op de website en die worden geleverd door de klant en na betaling van de opstart- dossierkosten.
Die gegevens worden geleverd, ofwel in een tekst- of afbeeldingbestand dat compatibel is met Microsoft Windows (MS-Word, Works, Excel, beeldbestand JPEG of GIF) via de traditionele manieren van gegevensoverdracht (e-mail, USB), ofwel in vorm van teksten. In het laatste geval zorgt de klant ervoor dat de teksten perfect leesbaar zijn en de foto’s en andere afbeeldingen van degelijke kwaliteit zijn, zodat deze kunnen worden gescand. Alle zaken die geleverd worden door de klant, blijven eigendom van de klant.
Het aanmaken van de webpagina’s gebeurd door Dunes Design. De lay-out, de grootte van de afbeeldingen, de lettertypes, enz. (niet- uitputtende lijst) worden bepaald door Dunes Design, behalve indien anders afgesproken.
De klant is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn website en garandeert aan Dunes Design dat die perfect legaal is. Dunes Design behoudt zich het recht voor om iedere intekening te weigeren zonder daarover een standpunt te moeten rechtvaardigen. Dunes Design weigert in het bijzonder alle pagina’s met een inhoud die pornografisch is, tot haat aanspoort, of die afbreuk doet aan de mensenrechten, de menselijke waardigheid, de Belgische rechtsgeldigheid, enz. (niet- uitputtende lijst).
Dunes Design neemt de eerste aanmelding van de website bij de belangrijkste gratis zoekmotoren op zich. (Toch kan Dunes Design niet verantwoordelijk worden gesteld voor het resultaat van die aanmelding, aangezien de aanmelding van bij de zoekmotoren de bevoegdheid is van de commerciële ondernemingen die deze uitbaten. Zodra de website is gerealiseerd, stuurt Dunes Design een e-mail naar de klant zodat deze de website kan controleren. Die e-mail doet dienst als ‘goed voor publicatie’. De klant heeft zeven werkdagen de tijd om schriftelijk opmerkingen te formuleren. Na die termijn wordt de website geactiveerd en beschikbaar gemaakt via de vastgesteld domeinnaam. Vanaf deze activering wordt de website beschouwd als volledig afgeleverd.

2.2 – Diensten voor huisvesting (hosting) en onderhoud
2.2.1 – Huisvesting van de website
Dunes Design verbindt zich ertoe om de website van de klant te huisvesten op een serverplatform. Dat serverplatform is beschikbaar voor het grote publiek via het internet. Dunes Design levert nodige gegevenscapaciteit, veiligheidssystemen en software voor het functioneren van de website. Gezien de specifieke eigenschappen van het internet, garandeert Dunes Design noch de toegang tot de website zonder onderbreking door gebruikers van het internet, noch de snelheid van die toegang. De aansprakelijkheid van Dunes Design kan niet worden ingeroepen in het geval van overmacht door onvoorziene gebeurtenissen, meer bepaald de onderbreking van de telecommunicatieverbindingen, wat ook de uitrusting of het netwerk zij die hiervan de oorzaak is, aangezien dat niet onder de controle valt van Dunes Design.

2.2.2. – Onderhoud
De onderhoudsservice omvat eveneens bijstand bij het up-to-date houden van de website. De klant kan per jaar één update van zijn website vragen (toevoegen van een speciale promotie, aanpassen van tarieven, deze dienen schriftelijk geformuleerd te worden). De aanpassingen van dergelijke update zullen niet meer bedragen dan 5% van de totale inhoud van de website. Die aanpassingen gebeuren enkel op vraag van de klant, die voor het doorgeven van de gegevens voor de aanpassingen dezelfde manieren van gegevensopdracht gebruikt als beschreven in artikel 2.1. Iedere bijkomende update of update die een aanpassing van meer dan 5% van de inhoud van de website betreft, wordt het onderwerp van een offerte en van een aparte facturering aan een standaardtarief van EUR 100 per uur.

2.2.3. – Domeinnaam
In opdracht van de klant neemt Dunes Design alle formaliteiten voor het registreren van een door de klant gekozen domeinnaam op zich. Met het oog hierop dient de klant op eenvoudig verzoek van Dunes Design alle documenten en informatie te leveren die hiervoor nodig zijn. In ieder geval verbindt Dunes Design zich niet tot het effectief toewijzen van de gekozen domeinnaam aan de klant, aangezien die beslissing toekomst aan de daarvoor bevoegde instanties. De klant is alleen verantwoordelijk voor de keuze van de domeinnaam en dient te bevestigen dat deze keuze geen afbreuk doet aan de rechten van derden. De aanvraag door Dunes Design gebeurt voor rekening van de klant. Daaruit volgt dat de klant de eigenaar is van de domeinnaam in kwestie.

ARTIKEL 3 – AANSPRAKELIJKHEID VAN DUNES DESIGN
3.1
– Dunes Design verbindt zich ertoe de haar opgelegde verplichtingen zoals bepaald in deze overeenkomst na te komen. Dunes Design komt niet tussenbeide inzake eventuele contractuele betrekkingen tussen de klant en de andere internetgebruikers.

3.2
– Indien de klant openstaande facturen heeft kan geen enkele vorm van aansprakelijkheid ten laste van Dunes Design worden ingeroepen.

ARTIKEL 4 – BETALINGSMODALITEITEN – VERPLICHTINGEN KLANT
Na het ondertekenen van het contract worden de maandelijkse betalingen, te beginnende de 1e werkdag van de week na het afleveren van de website.

ARTIKEL 5 – OPZEGGING CONTRACT
De overeenkomst voor hosting van een website en domeinnaam, geldt voor 1 jaar en wordt elk jaar stilzwijgend verlengd voor een periode van 1 jaar. Indien de contractant niet langer wenst gebruik te maken van deze diensten dient hij dit uiterlijk 30 werkdagen voor de vervaldag via aangetekend schrijven te melden aan Dunes Design. Als het contract opgezegd wordt door de klant binnen één jaar na de eerste betaling, dan wordt een som van EUR 199 gevorderd, als de klant langer dan het minimum van één jaar betalingen heeft verricht, wordt er geen vordering gevraagd bij annulatie en is de opzegging dus geheel gratis.

ARTIKEL 6 – VERKLARING VAN BEVOEGDHEID
Voor de uitvoering van de onderhavige overeenkomst doet elk van beide partijen keuze van woonplaats op het adres van haar maatschappelijke zetel of van haar vestiging zoals opgegeven in de onderhavige overeenkomst.
Geen enkele adreswijziging van de klant zal in aanmerking worden genomen indien deze wijziging niet bij aangetekende brief bekend is gemaakt, tenzij in onderlinge overeenstemming anders bepaald. Dunes Design en de klant komen uitdrukkelijk overeen dat de bevoegdheid voor alle betwistingen betreffende de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst berust bij de rechtbanken van Brugge.

Privacy policy

Dunes Design, gevestigd aan kattenberg 5, 9000 Gent, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.dunes-design.be/

kattenberg 5, 9000 Gent

+32 491 25 65 32

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dunes Design verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Dunes Design verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via glenndelille@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dunes Design verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Dunes Design analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Dunes Design verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Dunes Design neemt #responsibility op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dunes Design) tussen zit. Dunes Design gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: #use_explanation

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Dunes Design bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: #retention_period

Delen van persoonsgegevens met derden

Dunes Design verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht: [ Bijvoorbeeld: Cookie: Googly Analytics Naam: _utma Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 2 jaar ]

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dunes Design gebruikt cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dunes Design en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar glenndelille@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Dunes Design wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dunes Design neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via glenndelille@gmail.com

Ik ga akkoord/niet akkoord met de algemene voorwaarden (onderaan de pagina)

14 + 11 =

Follow

+32 491 25 65 32

glenndelille@gmail.com

Let’s Get Started

Start uw
Website